Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO rayo.com.pl

z dn. 24.05.2018

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego umieszczonego pod domeną www.rayo.com.pl; w szczególności procedurę składania zamówień, reklamacji oraz warunki realizacji dostaw zamówionych w Sklepie Towarów.

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
 • Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient (zam. Kupujący)–  podmiot, w tym również Konsument, który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową; 

3. Sprzedawca  (zam. Sprzedający) – Sklep jest własnością firmy FRYDEL S.C. Z Frydel S. Frydel z siedzibą we Wrocławiu, ul. Poleska 11/86, której nadano numer identyfikacji podatkowej NIP: 895-189-60-46;

Adres korespondencyjny oraz adres do wysyłek reklamacji oraz zwrotów:

RAYO Oświetlenie
Braniborska 14
53-680 Wrocław 

Kontakt z Biurem Obsługi Klientów

e-mail: sklep@rayo.com.pl
tel. 537 379 335
w godzinach 11-19 od Poniedziałku do Piątku oraz 10-14 w Soboty

 

4. Sklep internetowy (zam. Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.rayo.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć umowę na odległość;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie, które Klient może zakupić na odległość. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, posiadają wymagane prawem certyfikaty zgodności oraz spełniają wszystkie wymagane prawem normy obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; 

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu poprzedzona złożeniem Zamówienia poprzez system sprzedaży dostępny na stronach internetowych Sklepu;

7. Cena - cena jednostkowa sprzedaży brutto (zawierająca VAT) Towaru bez kosztów dostawy;

8. Koszt dostawy - Koszt ponoszony przez Klienta w celu opłacenia usługi pakowania i dostarczenia zamówionych Towarów pod wskazany w Zamówieniu adres;

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, koszty i warunki dostawy oraz terminy realizacji zamówienia.

10. Płatność - zapłata obejmująca Towar oraz Koszty dostawy wskazane podczas składania Zamówienia.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe przy użyciu systemu teleinformatycznego wraz z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką stron internetowych jednego z renomowanych dostawców;

2.3. Korzystanie przez Kupującego ze Sklepu oraz składanie w nim zamówień możliwe jest tylko i wyłącznie po akceptacji zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2.4. Podanie danych osobowych przez Klientów, jak również osób korzystających z funkcji Sklepu jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk;

2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.rayo.com.pl, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej Ceny zamawianych produktów lub usług, w tym Kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta od Sprzedającego wiadomości e-mail z potwierdzeniem warunków dostawy zamówionych Towarów.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy ustalane są każdorazowo w zależności od specyfiki zamawianych Towarów. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Dostawa zamówionych Towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej odbywa się na warunkach ustalanych indywidualnie ze Sprzedającym;

5.4. Dostawa Towarów wymagających specjalnych warunków dostawy, ze względu na swoje właściwości takie jak w szczególności gabaryty, wartość lub Towary sprowadzane na zamówienie, termin dostawy będzie ustalany indywidualnie z Klientem, przy czym całkowity termin dostawy nie przekroczy 90 dni;

5.5. Termin wysyłki Towaru jest zależny od jego dostępności u dostawców i może się różnić, o czym zostaniecie Państwo poinformowani w procesie składania Zamówienia oraz na kartach Towarów;

5.6. Dostawa Towarów dostępnych na bieżąco nie powinna być dłuższa niż 4 dni robocze liczone od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowy Sprzedającego;

5.7. Sprzedający zaleca sprawdzenie, czy dostarczany Towar nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Kurier powinien umożliwić odbierającemu przesyłkę spisanie odpowiedniego protokołu w razie wykrycia uszkodzenia przesyłki, co jest konieczne w przypadku składania reklamacji na elementy uszkodzone podczas transportu. W wypadku wykrycia uszkodzenia prosimy o niezwłoczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedającego;

5.8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu.


VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na rachunek bankowy,

b) płatnością w systemie płatności elektronicznych dotpay,

c) zapłata kartą płatniczą.

6.3. Klient wybierając Płatność w systemie płatności elektronicznych, o którym mowa powyżej, zostaje automatycznie przekierowany do zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych (dotpay) i postępuje zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Dokonanie płatności przy użyciu zewnętrznego operatora wymaga dokonania rejestracji i zatwierdzenia regulaminu płatności obowiązujących w tym serwisie płatniczym.

 

VII. Uprawnienie Konsumentów do odstąpienia od umowy

7.1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Sprzedającego na adres podany w niniejszym Regulaminie;

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Towarów;

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną;

Kupujący może w tym celu wykorzystać formularz odstąpienia od umowy dołączony do listu przewozowego załączonego do przesyłki;

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest odesłać do Sprzedającego,  na adres podany w niniejszym regulaminie, Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zgłoszono Sprzedającemu odstąpienie od umowy;

7.5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego Płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili odebrania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

7.6. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.7. Koszt opakowania i odesłania towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący.

7.8. Niniejsze zapisy o uprawnieniach do odstąpienia od umowy nie mają zastosowania w następujących przypadkach:

 • Umów sprzedaży zawieranych przez Klientów innych niż Konsumenci;
 • towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, ściśle związanych z jego osobą lub oznaczonych w Sklepie jako "towar na indywidualne zamówienie";

 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zużyciu.

 

Adres korespondencyjny oraz adres do wysyłek zwrotów:

RAYO Oświetlenie

Braniborska 14

53-680 Wrocław 

Adres poczty elektronicznej do wysyłek decyzji o odstąpieniu od umowy:

sklep@rayo.com.pl

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej;

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@rayo.com.pl bądź poprzez formularz reklamacyjny dostępny dla Klientów posiadających aktywne Konto Klienta w Sklepie. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;

8.3. Sprzedający nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres zostanie wskazany przez Sprzedającego;

 

8.4. Reklamowany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (np. paragon, faktura VAT, wyciąg z rachunku bankowego konta Klienta potwierdzający dokonanie zakupu reklamowanego Towaru);

8.5. Jeżeli zakupiony Towar ma wady, Kupującemu przysługują następujące uprawnienia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:

 • złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
 • żądanie wymiany Towaru na wolny od wad bądź usunięcia wady;

8.6. Gwarancja co do zasady nie obejmuje źródeł światła dołączonych przez producenta do Towaru, chyba że producent oprawy udziela osobnej gwarancji na dołączone źródła światła. W każdym innym przypadku dostarczone źródła światła są jedynie źródłami rozruchowymi, niezbędnymi do prawidłowego uruchomienia i sprawdzenia sprawności Towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za parametry ani jakość rozruchowych źródeł światła. Kupujący w celu prawidłowej eksploatacji Towaru powinien nabyć źródła zgodne ze specyfikacją techniczną dołączoną do Towaru. Niniejsze postanowienie nie narusza ani nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedającego wynikającej z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów;  

8.7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie odstąpienia od Umowy albo żądania wymiany Towaru na wolny od wad, zobowiązany jest dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego).

IX. Przetwarzanie Danych Osobowych

9.1. Właściciel sklepu internetowego pod adresem www.rayo.com.pl może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO na podstawie danych pozyskanych przez Klientów dokonujących zakupów w Sklepie.

9.2. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.

9.3. Administratorem tych danych osobowych jest firma FRYDEL Sławomir Frydel - adres e-mail: sklep@rayo.com.pl

9.4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas nieokreślony, jednak nie krócej niż przewidują przepisy prawa, szczególnie podatkowe (minimum 5 pełnych lat).

9.5. Każdy Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9.6. Każdy Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.7. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Jako Sklep przekazane Dane Osobowe nie będą wykorzystywane w celach innych, niż wskazane w Regulaminie.

9.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO

Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie "polityka prywatności"

X. Postanowienia końcowe 

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklep internetowy a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego;

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego;

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;

10.4. Niniejszy Regulamin jest nieodłączną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu;

10.5. Regulamin jest nieustannie dostępny dla wszystkich osób nim zainteresowanych na stronie internetowej sklepu. Użytkownicy Sklepu mogą w dowolnym momencie drukować, utrwalać, przechowywać oraz odtwarzać jego treść.

Regulamin sklepu

10.6. Informujemy, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem m.in. w zakresie:

 • działania programów typu malware czyli oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika,
 • obecności i działania robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania,
 • możliwości zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli.

Sprzedający dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu było bezpieczne i nie powodowało powyższych niedogodności dla Kupującego.

10.7. Informujemy, że do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca, wprowadzane są następujące dane: Cookies, tj. krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym usługobiorcy (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację usługobiorcy w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep w następujących celach: dla ułatwienia usługobiorcy korzystania z zasobów Sklepu, w celu dostosowania wyglądu Sklepu do oczekiwań i potrzeb konkretnego usługobiorcy (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez usługobiorców. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel